Opening hours
monday
tuesday
wednesday
thursday
friday
saturday
sunday
13:00–17:00
10:00–17:00
Closed
10:00–17:00
10:00–17:00
12:00–17:00
Closed
0
Shopping Cart
Sluit zoeken
What kind of plant are you looking for?
Palm tree
Tropical plant
Normal plant
Blossoming plant
Fruit bearing plant
Any of these..

1. Algemene voorwaarden.

1.1 Teeninga palmen

1.2

Uw Online Tropisch tuincentrum

De prijs inclusief belastingen;

1.3.

De eventuele kosten van verzending worden in het bestel proces verwerkt

1.4.

Toepasselijkheid

1.5

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

1.6

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen niet uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

1.7

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, is de ondernemer gerechtigd dit ten alle tijden aan te passen.

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

1.8

Identiteit van de ondernemer

Teeninga Palmen - Uw Online Tropisch Tuincentrum

Adres

Gelegen in Drachten, De Hemmen 23, 9206AG

Contact

Voor contact 0659056360

info@teeningapalmen.nl

Kvk nummer 67902030

Btw nummer 216035259 B02

1.9

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.0

De consument dient de algemene voorwaarden goed door te lezen en is zich ervan bewust bij akkoord wat diegene ondertekend heeft.

Indien de afnemer gebruikmaakt van herroeping, komen tenminste de kosten van terugzending voor rekening van de afnemer. Planten, zaden en andere versproducten kunnen niet worden geretourneerd.

2.1

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 1 week na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 1 week na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat alleen als ze het verhoogde bedrag heeft betaalt.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk– en zetfouten. Voor de gevolgen van druk– en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk– en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

2.2

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

2.3

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.4

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 20 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 20 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil daarbij worden alle rechten van conument onmidellijk gestopt.

2.5

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

2.6

1 .2 Product kan afwijken van de foto maten zijn gemeten vanaf pot hoogte.

2.7

2. Er is geen mogelijkheid rechten af te halen van een product foto of beschrijving

3.

De leveringstijd mag uitwijken tot 7 dagen ook al is het anders vermeld.

2.8

1.1 Bij het niet mogelijk alle producten te leveren is ondernemer gerechtig alleen de geleverde 1.2 producten te leveren.

1.4 De consument is niet gerechtig de door producten die wel geleverd te retouren.

1.6 Wel is het recht van de consument dat hij de niet geleverde producten zijn geld terugkrijgt

1.7 binnen 14 dagen na aanvraag.

2.9

Ondernemer is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan tijdens transport

3.0

Transport

De afnemer heeft geen transportrechten wanneer de ondernemer zelf de bestelde producten levert, in goede staat, zonder transportkosten.

De ondernemer maakt gebruik van de services van PostNL en Ben Becker Transport.

3.1

Problemen bij transport worden binnen 14 dagen afgehandeld.

3.2

Vragen kunnen worden gesteld bij de beschikbare klantenservice, te vinden op de homepagina van de website.

3.3

Bij ondertekening door consument is de ondernemer gerechtigd dit docoument te gebruiken voor verdediging.

De ondernemer is bij rechte om niet een product te leveren wanneer er minder dan het volledige aankoopbedrag voldaan is.

3.4

,Op het moment dat de ondernemer de volledige betaling heeft ontvangen, worden de door de afnemer bestelde goederen geleverd. Het uiterlijk van het aangekochte product kan mogelijk afwijken van de productfoto. De ondernemer doet haar best de voorraden zo up-to-date mogelijk te houden. Mocht het toch voorkomen dat een product niet leverbaar is dan wordt de afnemer daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld. Alle gemelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.

3.5

Teeninga palmen geeft geen garantie op bomen en/of planten die ondanks de aangegeven winterhardheid door kou sterven, of sterven om andere redenen.
De winterhardheid op de bomen en /of planten afgegeven door Teeninga Palmen is een richtlijn. Voor klachten omtrent de winterhardheid kan Teeninga Palmen niet aansprakelijk worden gesteld.
Teeninga Palmen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door ziektes en/of plagen. De afnemer dient deze zelf te bestrijden. Bomen en planten van Teeninga Palmen worden virus/ziektevrij geleverd.

3.6

Als er bomen en planten doodgaan door te weinig bevochtigd te zijn geweest, of door teveel bevochtigd te zijn geweest, dan kan Teeninga Palmen niet aansprakelijk worden gesteld. Echter stelt zij zich wel beschikbaar voor advies over dergelijke zaken.
Voor beschadiging en/of vernieling door koper of derden, dan wel vermissing of diefstal na levering, is Teeninga Palmen onaanspreekbaar.
Levering geschiedt franco, met dien verstande dat de transportkosten worden doorbelast aan koper.

3.7

Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

3.8

Herroepingsrecht; is niet geldig bij planten, bomen. Bloempotten en andere non-food artikelen kunnen alleen geretourneerd worden bij breuk tijdens levering. In deze gevallen dient de afnemer een foto te leveren, binnen 2 dagen na de verzending. Wanneer dit niet binnen deze gestelde termijn gebeurt vervalt elk recht.

4.0

Indien de afnemer de artikelen wel wil retourneren, zijn de transport kosten voor de afnemer.

4.2

Teksten en foto's van Teeninga Palmen mogen niet worden gekopiëerd en verspreid.

4.3

Versproducten, zoals planten en zaden, kunnen niet worden geretourneerd, omdat niet gegarandeerd kan worden dat de planten door de afnemer juist zijn verzorgd. Wij leveren uitsluitend 100% kwaliteitsproducten. Indien de afnemer van mening is een plant te hebben ontvangen welke niet aan de kwaliteitsverwachting voldoet, neem dan contact met ons op. Wij verzorgen altijd een passende oplossing.

4.5

Prijs

4.6

Garantie

4.7

producten

4.8

Niet leverbaar

4.9

De overeenkomst die is gesloten met consument

5.0

consument is zich bewust van de garantiebeleid van Teeninga palmen

5.1

Breuk bij transport

5.2

schuld van transporteur

5.3

Binnen 2 werdagen vermelden na info@teeningapalmen.nl

5.4

Assortiment kan wijzigen

5.5

Transport geschied door transpoteurs

5.6

Er zijn geen rechten van de beschrijving en of specificaties

5.7

Maten kunnen afwijken

5.8

Winterhardheid van de plant kan afwijken

5.9

Bij breuk moet de consument binnen 2 dagen contact opnemen met de klantenservice, na de bestelling te ontvangen te hebben

6.0

Uit typ fouten is geen recht te halen.

6.1

Consument is zich ervan bewust

6.2

De ondernemer is de rechtmatige eigenaar van Teeninga palmen

6.3

De afnemer, de consument, zijn benamingen voor de klant die bestelt

6.4

Tropische planten hebben een bepaalde luchtvochtigheid nodig welke duidelijk vermeld wordt op de website. Wanneer dit niet vermeld is kunnen daar geen rechten aan ontleend worden.

6.5

Retourneren is niet mogelijk indien het product speciaal voor u is gemaakt. Hierdoor vervalt het herroepingsrecht. Dit is het geval bij aardewerk, themaproducten, woonaccessoires, rieten manden, grote kunstplanten, en andere non-food artikelen. Deze kunnen alleen geretourneerd worden, indien de producten niet in juiste staat zijn geleverd (kapot of gebroken).

6.6

Rechten van Teeninga Palmen

6.7

Rechten van de consument na bestelling bij Teeninga palmen staan duidelijk vermeld.

6.8

Bij rechtspraak is de ondernemer gerechtig alles nietig te verklaren.

6.9

De ondernemer is verplicht de niet geleverde producten te betalen. Wanneer er videobewijs geleverd wordt door de ondernemer waarin te zien is dat het pakket is voorbereid voor verzending, dan kan de klant zich er niet op beroepen.

7.0

Privacy voorwaarden

Plant niet gevonden? Vraag hier een specifieke plant aan buiten ons online assortiment

Message
The product has been added to your favorites
Cactus woestijnplant - Cactussen 3-6cm - Mini cactus
Log in of Create a new account with teeningapalmen.nl, to keep your wish list for longer than a single visit.
of Show your wishlist